Om STONO

Vad är STONO?

Kommunerna som samverkar är Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Kommuner i Stockholm Nordost har samverkat sedan början av 90-talet och har varit framgångsrika i att gemensamt beskriva behovet av transportinfrastruktur såsom dubbelspår på Roslagsbanan, förbättringar av E18 och byggnation av Norrortsleden. Dessa samlade beskrivningar har resulterat i ett antal förbättringar av infrastrukturen. Det finns en gemensam vision framtagen 2012 och varje år beslutas en gemensam handlingsplan med ett antal aktiviteter. 

Stockholm Nordost har ingen egen agenda utan syftet är att tillföra nytta till våra samverkande kommuner. Syftet med att samverka är att bilda en större intressesfär i form av 300 000
invånare, 50 000 företag osv. 

Vi skapar förutsättningar för nya invånare och nya arbetstillfällen samt att Täby centrum, Arninge utvecklas till en gemensam regional stadskärna. Det förutsätter att människor, företag och andra verksamheter har goda förbindelser på väg, spår, vatten, i luften och digitalt. Var och en, gemensamt och i samverkan med andra aktörer – tar ansvar för att skapa förutsättningar för utvecklingen i Stockholmsregionen som en ledande tillväxt- och kunskapsregion, till nytta för invånare och näringsliv. 

Syfte STONO

Stockholm Nordost har de senaste åren främst fokuserat på att förbättra förutsättningarna för samhällsbyggandet i respektive kommun genom förbättrad transportinfrastruktur. Målgruppen är därför beslutsfattare på regional och statlig nivå eller andra kommuner och organisationer som kan stödja våra prioriteringar vad avser transportinfrastruktur. Målsättningen är att beslut fattas som är i linje med behoven inom Stockholm Nordost och bidrar till att driva utvecklingen framåt.

Stockholmsregionen är en stark tillväxtmotor och transportinfrastrukturbehoven är omfattande och det är därför svårt att få genomslag för Stockholm Nordosts prioriteringar. Det kan även framstå som om Stockholm Nordost ligger lite vid sidan av den tydliga nord-sydliga axel som stambana respektive E4 bildar genom Stockholmsregionen och vidare i Mälardalen. Här pekar vi på att det inte går att bortse från 300 000 invånare, 50 000 företag och en godshamn som Kapell-skär med över 3 miljoner ton gods per år.

De 6 prioriterade projekt som STONO arbetar med är: 

  • E18 och knutpunkt Danderyd
  • Norrortsleden
  • Kapacitetsstark kollektivtrafik västerut
  • Roslagsbanan till Arlanda
  • Sjötrafik
  • Regionala cykelstråk och regional cykling

Gemensam vision 
Kommunerna i Stockholm Nordost har en gemensam vision. Nordostsektorn är en betydande del av Stockholmsregionen. Nuvarande och framtida invånare lever, bor och arbetar i attraktiva och varierade miljöer och har tillgång till ett differentierat näringsliv.

Vi sex kommuner – var och en, gemensamt och i samverkan med andra aktörer – tar vårt ansvar för att skapa förutsättningar för utvecklingen i Stockholmsregionen som en ledande tillväxt- och kunskapsregion, till nytta för invånare och näringsliv. Vi skapar förutsättningar för nya invånare och nya arbetstillfällen samt att Täby centrum – Arninge utvecklas till en gemensam regional stadskärna. Det förutsätter att människor, företag och andra verksamheter har goda förbindelser på väg, spår, vatten, i luften och digitalt.

Ökad tillgänglighet är en grundförutsättning 
Ökad tillgänglighet knyter Nordostsektorn till viktiga målpunkter i regionen, nationen och världen. I ett första steg kopplas Roslagsbanan till centrala Stockholm och Arlanda/Märsta. 

Ny kapacitet i transportsystemet – lösning för framtiden. På längre sikt behövs ytterligare kapacitet i det regionala transportsystemet som berör Nordostsektorn.

Den gemensamma visionen handlar om att:
  • bygga vidare på och utveckla goda och varierade miljöer samt att ta till var lägen nära kollektivtrafik 
  • knyta samman de sex kommunernas bostads- och arbetsmarknader med varandra och med övriga regionen, och vidare, så att fler kan välja att resa hållbart och belastningen i vägtrafiknätet minskar
  • erbjuda företag goda möjlighet att etablera sig och utvecklas liksom fler arbetstillfällen och karriärmöjligheter
  • ge Täby regionala stadskärna förutsättningar att utvecklas till en attraktiv plats och knutpunkt som stimulerar ekonomisk tillväxt - till nytta för alla som lever och verkar i kommuner i Stockholm Nordost och i regionen som helhet. 
Ladda ned Visionen för Stockholm Nordost 2040

Visionen är antagen i respektive kommuns fullmäktige under våren 2012. Den är en politiskt blocköverskridande överenskommelse som riktar sig till nuvarande och framtida invånare och näringsliv samt till regionala och nationella myndigheter.